Asset Publisher Asset Publisher

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Tereny Nadleśnictwa Augustów obfitują w miejsca o wyjątkowych walorach krajobrazowych.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Augustów, jak również w zasięgu terytorialnym, Wojewoda Suwalski wyznaczył rozporządzeniem z roku 1998 trzy obszary chronionego krajobrazu :

- Jeziora Rajgrodzkie,

- Puszcza i Jeziora Augustowskie,

- Dolina Biebrzy.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie

Nowelizacja ustawy - Prawo łowieckie

Nadleśnictwo Augustów informuje, że z dniem 01 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 651), która zmienia m. in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.

Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, zgodnie z art. 46 ust. 3 w/w ustawy, należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw. Wniosek powinien zwierać w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.