Asset Publisher Asset Publisher

Wsparcie ze źródeł zewnętrznych

Od wielu lat Nadleśnictwo Augustów współpracuje z wieloma instytucjami, głownie w dziedzinie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.

Realizacja wielu przedsięwzięć możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu zaprzyjaźnionych instytucji. Przykładem solidnego partnerstwa, którego pomoc zaowocowała zorganizowaniem wystaw przyrodniczych, konferencji naukowych, a także powstaniem publikacji książkowych, jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Owocem najstarszego wspólnego projektu jest album fotograficzny z roku 2009 pt.: "Leśnictwo Puszczańskich Kniei". Na szczególną uwagę zasługuje dofinansowanie przez WFOŚiGW w Białymstoku nowatorskiego w skali Kraju przedsięwzięcia, mającego na celu sporządzenie dokumentacji fotograficznej wszystkich, tj. 128 rezerwatów przyrody na terenie RDLP Białystok. Podsumowaniem przedsięwzięcia jest obszerny album fotograficzny pt.: "REZERWATY PRZYRODY".

Projekt wytyczenia, oznakowania i bogatego wyposażenia turystycznej trasy przyrodniczo-historycznej pod nazwą "Szlak Orła Białego" otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego  Funduszu Rybackiego, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa , Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Jest to szlak turystyczny rowerowy z możliwością pieszego wędrowania,  o długości około 80 km. Obok funkcji rekreacyjno-sportowych, ma na celu przypomnienie i utrwalenie tradycji patriotycznych oraz historii walk o wolność i niepodległość Polski. W ramach tego projektu, pilotowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, powstało wiele miejsc informacji, kameralnych spotkań i odpoczynku. Przygotowano również interesujące publikacje, mapę trasy i stronę internetową: www.szlakorlabialego.pl

Niedawno zakończyły się prace nad  projektem pt. Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach"", dofinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Dzięki nim udało się odtworzyć wybrane elementy związane z bartnictwem, w tym liczne barcie i kłody bartne w czterech Puszczach: Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej. Powstały także ścieżki edukacyjne oraz publikacje edukacyjno - promocyjne. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.tradycyjne-bartnictwo.pl.

28 października 2016 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł