Asset Publisher Asset Publisher

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Na terenach Nadleśnictwa Augustów funkcjonuje ponad dwadzieścia użytków ekologicznych. Ich łączna powierzchnia wynosi 37, 36 ha.

 

Jak dotąd ustanowiono między innymi ekosystemy bagienne, jako użytki ekologiczne o nazwach: „Stawik studzieniczański", „Ślepe jeziorko", „Leśne oko", „Suchar czarnobrodzki", „Bagno czarnobrodzkie" oraz kilkanaście użytków, które jeszcze nie doczekały się własnych nazw.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW

Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania Nadleśnictwa Augustów określa „Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Augustów”. Stanowi on Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów nr 15 z dnia 29 marca 2013 roku

Nadleśnictwo działa na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 2011r., nr 12, poz. 59 t.j.) aktów wykonawczych do tej Ustawy, oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku.

Całokształtem działalności Nadleśnictwa Augustów kieruje NADLEŚNICZY na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

NADLEŚNICZEMU podlegają bezpośrednio: zastępca nadleśniczego, główny księgowy, inżynierowie nadzoru, sekretarz, komendant Posterunku Straży Leśnej, stanowisko ds. pracowniczych, stanowisko ds. edukacji leśnej. Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w poszczególnych działach podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.

Zastępca nadleśniczego (Z) odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej, w szczególności kieruje pracą stanowisk w Dziale Gospodarki Leśnej oraz leśniczych jako ich bezpośredni przełożony. Do zadań Działu Gospodarki Leśnej (ZG) należy m.in. prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem gospodarki leśnej, organizacją, koordynacją i nadzorem prac  w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody, łowiectwa, zagospodarowania, użytkowania i urządzania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Leśniczy odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z: prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem. Podporządkowany jest bezpośrednio zastępcy nadleśniczego. Leśniczy wykonuje swoje zadania przy pomocy podleśniczego, który mu bezpośrednio podlega.

Główny księgowy (K)wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, ewidencji sprzedaży, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych Nadleśnictwa.

Inżynierowie nadzoru (NN)sprawują w przydzielonych im obrębach leśnych Nadleśnictwa kontrolę funkcjonalną prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych.

Sekretarz (S)kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym (SA) i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa. Zadaniem działu Administracyjno-Gospodarczego jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa oraz prowadzenie spraw, inwestycyjno-remontowych.

Komendant Posterunku Straży Leśnej(starszy strażnik leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej) kieruje Posterunkiem Straży Leśnej (NS) i odpowiada za całokształt spraw związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego.